Zapraszamy do polubienia

nas na facebook'u! :)

image01

Naprawa cyfrowych

aparatów fotograficznych

image01

Serwis obiektywów

do aparatów fotograficznych

image01

Czyszczenie

filtra matrycy

image01

Regulamin

  1. Złożenie podpisu na Zleceniu Naprawy lub wysyłka sprzętu do naprawy oznacza akceptację dalej  wymienionych warunków.

  2. Po ukończonej naprawie Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z kwotą zaakaceptowaną w wykonanym kosztorysie lub określoną przy przyjęciu sprzętu na stały koszt. Odbiór sprzętu po naprawie następuje po zwrocie dokumentu zlecenia naprawy .

  3. Zakład wykonuje jedynie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia

  4. Płatność za wykonaną usługę odbywa się tylko gotówkowo.  W wyjątkowych przypadkach możliwa jest płatność przelewem jednakże odbiór lub wysyłka sprzętu jest możliwa po zaksięgowaniu środków na koncie.

  5. Zakład  naprawia tylko i wyłącznie usterki zgłoszone przez klienta w momencie oddawania sprzętu lub  zapisane na dokumencie zgłoszenia dołączonym do wysyłki. W przypadku ujawnienia się innych usterek zakład ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys informując uprzednio o tym klienta. W szczególnych przypadkach ingerencja w sprzęt powoduje zmiany, które mogą być usunięte wyłącznie na wyraźne życzenie zleceniodawcy po pokryciu odpowiednich kosztów. 

  6. Gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty naprawy sprzętu przez zleceniobiorcę. Obejmuje wyłącznie czynności będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku wykonania jedynie czyszczenia i konserwacji oraz na urządzenia po zalaniu/zawilgoceniu. Udary mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu oraz ingerencja osób trzecich  powoduje utratę gwarancji.

  7. Zakład ma prawo obciążyć zleceniodawcę kosztami podzespołów użytych do pierwotnej naprawy, w przypadku gdy wada ukryta powodująca zmianę kosztorysu była niemożliwa do zdiagnozowania przed wykonaniem czynności określonych w pierwszym kosztorysie.

  8. Zakład  ma prawo zutylizować sprzęt w przypadku nieodebrania go w terminie 3 miesięcy od wysłania powiadomienia o odbiorze.

  9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla potrzeb wykonania naprawy przez  Zakład  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926, z późn. zm.)