Zapraszamy do polubienia

nas na facebook'u! :)

image01

Naprawa cyfrowych

aparatów fotograficznych

image01

Serwis obiektywów

do aparatów fotograficznych

image01

Czyszczenie

filtra matrycy

image01

RODO

Polityka prywatności 

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest firma: Naprawa Aparatów Fotograficznych Arkadiusz Gara świadcząca usługi pod adresem  ul. Hajducka 4, 41-500 Chorzów, NIP: 6271202115, REGON:273113439                   telefon: +48 602133776.

Prawo do kontroli, dostępu, poprawiania i odstąpienia od przetwarzania danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Znając Państwa numer telefonu możemy skonsultować zgłaszane uszkodzenie, uszczegółowić zakres jego występowania, umówić termin odbioru. Otrzymany przez Państwa adres zamieszkania/pobytu  pozwoli nam na odesłanie powierzonego do naprawy sprzętu. 

W sytuacjach szczególnych związanych z bezpieczeństwem użytkowanych sprzętów daje nam to możliwość powiadomienia Państwa o potencjalnych ryzykach, które nie były możliwe do określenia w chwili wykonywania naprawy. Posiadając Państwa dane kontaktowe możemy zweryfikować  i ocenić jakość wykonanej naprawy.

Aby proces naprawy był możliwy niezbędne jest również udzielenie przez Państwa zgody na uzyskanie przez nas uprawnień do żądania przeniesienia danych.  Dotyczy to sytuacji związanych z przekazaniem Państwa danych firmie kurierskiej, która dostarczy sprzęt po naprawie.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1  lit. b) RODO

– art. 6 ust. 1  lit. c) RODO 

Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty.

Dane osobowe naszych klientów są przechowywane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo.

Do danych osobowych klientów ma dostęp jedynie administrator danych osobowych.

§5 Rodzaj przetwarzanych danych

Przed przystąpieniem do wykonania usług należy podać nam podstawowe dane niezbędne do wykonania naszych usług.

W ten sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku podmiotów gospodarczych przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON.
Dane te są niezbędne do wykonania zlecenia, odesłania sprzętu jak też kontaktu z klientem.

 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
– przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa
– przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości
– do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych